Hapiss Association

15 Nov

In Denmark, there is a man named Happy Koffi Djebou, which has started a project “Akwaaba innovation Ghana” This is an excellent example of “” How to help Africa? Do business there.

“Akwaaba Innovation Ghana” is a boarding school/ venture center, for innovation and entrepreneurship in Nsawam-Ghana.  The venture center will be the foundation for educating young people in Ghana, in entrepreneurship and innovation and thereby start their own business.

The motto is; One entrepreneur – one venture center – one dream – one business – affects the entire community.

Akwaaba Innovation Ghana Presents an excellent opportunity for young ghanaians entrepreneurs to prosper and at the same time make positive impact on their communities.

The overall goal for Akwaaba Innovation Ghana is to link the gap between young entrepreneurs and the corporate world in both Ghana and internationally.
This goal will be met though boarding school for entrepreneurship, where the student will learn to work with their ideas in an innovative and creative way, and to carry out the ideas in order to start their own business.

The School should be up running in August 2013. A project has been lined out, and “Akwaaba Innovation Ghana” is now seeking funding and cooperation from interested companies and investors.

This slideshow requires JavaScript.

Scroll down for the English part!

Pressemeddelse:

Dansk struktur og ghanesisk entreprenørånd

Danmark skal blive bedre til at udnytte mulighederne i Afrika, og det skal ske gennem businesssamarbejde

Tanken bag Akwaaba Innovation Ghana er at lave en kobling mellem ghanesere bosiddende i Danmark med kendskab til danske forhold og som samtidigt kender forholdene i Ghana. Sådan forklarer idemanden, Happy Koffi Djebou, omkring baggrunden for innovationsskolen. Happy Koffi er oprindeligt fra Ghana, kom til Danmark som 14-årig, og har i sine voksenår beskæftiget sig intenst med udvikling af samarbejder mellem Ghana og Danmark.

”Vi – som ghanesere i Danmark – kan bruge vores sprog og lokale ideer til at handle med vores brødre og søstre i Ghana. Det er vigtigt, fordi os afrikanere, der bor her i Danmark ved, hvordan danskere vil have tingene. I Danmark går tingene meget op i kvalitet og på den front kan vi prøve at arbejde, så vi kan nå den samme kvalitet i Afrika ved samtidigt at styrke danske erhvervsinteresser,” siger Happy Koffi.

På Akwaaba Innovation er det kun de tyve bedste studerende, der får lov at komme gennem nåleøjet. Innovationscenteret skal køre efter danske præmisser med brug af dansk ekspertise, som Århus Universitet via studentervæksthus er interesseret i at sende eksperter i iværksættere  af sted til Ghana, når skolen står færdig. På centeret vil de studerende få mulighed for at fordybe sig i deres ideer, mens Akwaaba Innovation vil varetage alle opgaver med regnskaber, registrering af firma, i det hele taget bureaukratiet omkring. Samtidigt er det ønsket at skabe et tæt netværk mellem de studerende, så de kan støtte hinanden undervejs.

”Dem vi får ind er nogen personer med ideer, som internationalt set kan gavne verden,” siger Happy Koffi Djebou.

Brug for danske samarbejdspartnere

Indtil videre er det kun stueetagen af den planlagte 3-etagers bygning, der står færdig. Denne del har Happy Koffi selv finansieret gennem egen opsparing i Danmark, og senest i 2016 vil næste byggeetape påbegynde. Ifølge idemanden bag er det selvsagt håbet at kunne finde pengene inden, da hele konceptet bag skolen er klar til implementering. Derfor er Happy Koffi også på jagt efter mulige partnere med ønske om at engagere sig i det ghanesiske marked.

Allerede nu har 36-årige Happy Koffi Djebou kontakt til mange unge ghanesiske iværksættere gennem organisationen Hapiss, hvor han yder mikrolån til unge entreprenører. En af de personer Happy Koffi Djebou har hjulpet på vej, er Bright Adjei. Baidu Gennem mindre lån blev det muligt for Brught Adjei at udvikle sin byggevirksomhed. Overskuddet fra renterne går til nye lån. Alt sammen med hensigt på at støtte opbygningen af virksomheder.

Ifølge Happy Koffi Djebo ved afrikanerne, at nødhjælp ikke hjælper en pind. Men at det er gennem businesssamarbejder, udvikling skal vindes.

”I stedet for at sidde her og lukke munden og se på Kina suger det hele, kan Danmark også få en del i kagen. Danskere kan skabe et andet forhold end kineserne.”

Samtidigt er der et stort fokus på kvalitet i Ghana (og andre afrikanske lande), og Danmark vil derfor have en nøgleposition som garant for kvalitetsbevidste produkter, i stedet for kun at se på prisen som den kinesiske model er bygget op omkring.

The official Press release from “Akwaaba Innovation Ghana”:

Danish structure and Ghanaian entrepreneur spirit

Denmark needs to take better advantage of opportunities in Africa, and it must be done through business cooperation.
The idea behind “Akwaaba Innovation Ghana” is to make a connection between Ghanaians living in Denmark with knowledge of Danish conditions and simultaneously familiar situation in Ghana. Explains  the man behind “Akwaaba Innovation Ghana”  Happy Koffi Djebou. Happy Koffi is originally from Ghana; he came to Denmark  when he was 14-year-old,  in his adulthood  he has been working intensively with the development of cooperation between Ghana and Denmark.

“We – as Ghanaians in Denmark – can use our language and local ideas to deal with our brothers and sisters in Ghana. It is important because us Africans who live here in Denmark knows how Danes want things done. In Denmark, quality is important and on that front we can try to work so that we can achieve the same quality in Africa and  at the same time we can strengthen the Danish business interests, “says Happy Koffi.

At “Akwaaba Innovation” only the twenty best students are allowed in.  The Innovation Center  is going to run by Danish terms with the use of Danish expertise from Aarhus University,  Aarhus University are much interested in sending experts in entrepreneurs off to Ghana once the school is done. At the center, students will have the opportunity to immerse themselves in their ideas, while Akwaaba Innovation will carry out all duties of accounts, registration of company as a whole. At the same time,  Akwaaba Innovation Ghana”  wante to create a close network between the students so that they can support each other along the way.
“The people that will study at Akwaaba Innovation Ghana” are  people with ideas, that  internationally can benefit the world,” says Happy Koffi Djebou.

so far, only the ground floor of the planned 3-storey building is completed. This part has Happy Koffi self-financed through own savings in Denmark, and by 2016, the next building stage will start. Happy is hoping that people will help finish the school, because the whole concept behind the school is ready for implementation. Therefore, Happy Koffi is looking for potential partners wishing to engage in the Ghanaian market.
36-year-old Happy Koffi Djebou has contact with many young Ghanaian entrepreneurs through the organization Hapiss, where he gives micro-grants to young entrepreneurs. One of the persons Happy Koffi Djebou has helped is Bright Adjei.  Happy made it possible for Bright Adjei  to builed up his construction. The profit from the interest goes to new loans. All with the intention to support the development of companies.

According to Happy Koffi Djebo relief to Africa does not help. But it is through business cooperation.
“Rather than Denmark, keep quite and watch China do business in Africa, Denmark can also get a share of the pie. Danes can create a different relationship than the Chinese. ”
At the same time, there is a strong focus on quality in Ghana (and other African countries), and Denmark will therefore have a key role as a guarantor of quality-conscious products, instead of only looking at the price that the Chinese model is built around.

Wanna help contact Happy!

Happy Koffi Djebou
happykd55@yahoo.com
28536686

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: